Residència gent gran Terrassa
RESIDÈNCIA ASSISTIA AMB CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN (SANT PERE NORD), TERRASSA

En col.laboració amb l'estudi d'arquitectura d'EMILI DONATO

Intencions de la proposta

1.- TIPOLOGIA BÀSICA. Es prioritzen aquelles tipologies, per suposat de bloc laminar, en les que les habitacions disposin d’un solejament suficient, és a dir, orientades al sud, a l’est o a l’oest, però mai al nord. No cal esmerçar arguments sobre l’alegria o la joia de la llum i el sol –tot i la necessitat de controlar-ne els seus excessos- ni a la inversa arguments contra el que pot suposar per una persona invalida, la condemna de veure sempre el mon exterior des de l’ombra solar de l’orientació al nord.

Insistim en aquesta prioritat de la bona orientació solar, per la possible alternativa tipològica d’un bloc únic longitudinal de quatre plantes, el qual obliga a destinar un nombre important d’habitacions orientades al nord.

D’altre banda la disposició a nord dels serveis del edifici junt amb la òptima orientació de les habitacions permet evitar la incidència del soroll provinent del pati de l’escola.

2- PROGRAMA FUNCIONAL. S’ha donat una especial atenció en la distribució del programa de l’edifici amb la finalitat de complir estrictament amb els requeriments donats per al departament. La disposició de dos únics nuclis verticals així com la optimització de les superfícies de circulació permet aconseguir una bona ràtio entre circulacions i espais servits. Tot plegat ha tingut una especial incidència en la compacitat del edifici i per tant en la economia de costos.

3.- ACCÉS A L’EDIFICI. En funció de la fluïdesa i claredat de reconeixement de l’Av. del Vallès en la trama viària local, escollim la façana del solar sobre aquesta avinguda, com a accés principal mecànic i per a vianants, d’altra banda la longitud d’aquesta façana d’uns 40 metres, permet organitzar un aparcament suficient de 16 turismes, per visitants i/o empleats de la residència. Una amplia i llarga jardinera fa de límit separador de la vorera, a tot el llarg d’aquesta façana, a l’objecte de permetre la plantació d’una barrera d’arbres que millori la qualitat del paisatge visible des de les habitacions a llevant i apaivagant la negativa presència de les torres elèctriques i línies d’alta tensió pròximes.

Es complementa l’accessibilitat a l’edifici i als seus serveis amb el projecte d’un passatge de 4 metres d’amplada, sobre el límit nord del solar, entre l’Av del Vallès i el vial paral•lel a aquesta ultima a ponent. Aquest passatge permet que subministres i serveis es realitzin sense molèsties visuals o acústiques des de els dos extrems d’aquest passatge.

4.- PATI–JARDÍ INTERIOR. És un dels objectius bàsics de la implantació de l’edifici sobre el solar, la formació d’un pati ampli, ben enjardinat i protegit dels vents del nord i del llevant. L’obtenció d’aquest pati s’assoleix per una disposició en L, constituïda per una barra llarga de sentit est-oest, amb habitacions només al costat sud, i una barra curta de sentit nord-sud amb habitacions a l’est i a l’oest.

Aquesta disposició permet la configuració de dos espais oberts de diversa constitució i destí. Un a l’oest, tranquil, més ampli i destinat bàsicament a l’esplai i repòs privatiu dels residents i usuaris del Centre de Dia; i un altre obert a llevant i a l’Av. del Vallès, més reduït, de caràcter públic i destinat a l’esmentat accés viari i peatonal i a l’organització d’un aparcament de 16 places descobertes i un garatge tancat per dos turismes.

5.- DOBLE ORIENTACIÓ DE LES SALES D’ESTAR INTERIORS. El projecte proposa disposar els locals i ambients de vida col•lectiva de residents i usuaris de la Residència, amb una doble orientació entre façanes oposades est-oest i/o bé sud-nord; és a dir, amb una transparència transversal, que a més d’enriquir la perceptivitat del món exterior, faciliti la ventilació natural i una variada lluminositat interior. Així s’intenta en els ambients d’espera del vestíbul i d’accés als serveis d’atenció personal centralitzats, els quals es disposen oberts tant al porxo principal d’accés públic a l’edifici, com al pati enjardinat interior.

De la mateixa manera es procura aquella transparència en les zones d’estar i menjador de cada planta dels mòduls residencials, les quals gaudeixen, en cada planta, d’una terrassa al sud, generosament dimensionada i enjardinada, i així mateix dotada d’una llarga finestra “en longuem” com diria aquell, oberta cap als camps esportius de l’escola situada al nord de la Residència.


6.- PROTECCIÓ SOLAR. Proposem un sistema passiu de protecció solar de les façanes “residencials”, al sud, est i a l’oest mitjançant dues intervencions en les seccions verticals d’aquestes façanes: una consisteix en un modest sobrevol del forjat de cada planta de 30 o 40 cm. sobre el pla principal de façana; l’altra es projecta amb la instal•lació d’una “pestanya” de 60 cm. de volada a tot el llarg de la façana, a 2,20m. de paviment de cada planta. La qual redueix l’efecte d’insolació excessiva i per tant la sèrie de mesures d’exigència sostenible.

La funcionalitat de la disposició de locals de cadascun dels serveis de la Residència, i la seva dimensió queden palesament descrites i explicites en les plànols de la proposta i en els quadres de superfícies corresponents.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 

N O O S F E R A R Q U I T E C T U R A Design by Insight © 2009